Statuten Nederlands Genootschap van Wijnvrienden

Algemene bepalingen

Artikel 1

De vereniging is opgericht op tien mei negentienhonderd een en zeventig door de heren J.A. Zeguers en L.V.M. Jamin en draagt de naam: “Nederlands Genootschap van Wijnvrienden”.
Zij is gevestigd te Maastricht.

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel meer bekendheid te geven aan en de waardering te vergroten voor het natuurproduct “wijn”
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het bevorderen van de goede geest der leden onderling;
b. het verdiepen van de kennis over wijn en het Ieren onderscheiden van de verschillende wijnsoorten;
c. het eventueel aangaan van een federatief verband met een of meerdere genootschappen en/of verenigingen, die een soortgelijk doel nastreven.

Artikel 3

De vereniging duurt voor onbepaalde tijd voort. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Van de leden

Artikel 4

De vereniging bestaat uit gewone leden, ereleden en compagnonleden. Gewone leden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, als gewoon lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze statuten en verklaard hebben de jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te zullen voldoen. Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Compagnonleden zijn natuurlijke personen die door het bestuur als zodanig toegelaten zijn. Het bestuur heeft het recht ereleden en compagnonleden te ontslaan zulks ter zijner beoordeling. Ereleden betalen geen contributie en geen intronisatiegelden.
Compagnonleden betalen uitsluitend het gebruikelijke intronisatiegeld. De leden en ereleden zijn afgedeeld in graden. De afdeling in graden is geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 5

De ereleden welke eerst gewoon lid waren en gewone leden hebben het recht te stemmen over personen en zaken en brengen per hoofd één stem uit.

Artikel 6

Zij, die als gewoon lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, geven hiervan kennis aan het bailliagebestuur. Dit bestuur beslist met gewone meerderheid van stemmen over de toelating.

Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden of royement. Opzegging kan uitsluitend geschieden met ingang van 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar door mondelinge of schriftelijke kennisgeving aan het secretariaat van de bailliage, c.q. het algemeen secretariaat met een opzeggingstermijn van vier weken.
Royement heeft plaats:
1 vanwege het bestuur wegens gedragingen welke niet overeenstemmen met de geest of het doel van de vereniging of die haar goede naam aantasten, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering, welke alsdan de beslissing neemt;
2 door het besluit van de algemene ledenvergadering met twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen;
De wijze van uitvoering van een royement is nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 8

Leden welke zijn verbonden aan een wijnhuis, wijnhandel of wijnkoperij kunnen niet tot een bestuursfunctie worden toegelaten.

Van het bestuur

Artikel 9

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een hoofdbestuur. Daar waarin deze statu¬ten gesproken wordt over het bestuur, wordt daaronder verstaan het hoofdbestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en vier leden, waaronder de vice-voorzitter, de algemeen secretaris en de algemeen penningmeester.
Het hoofdbestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en één vertegenwoordiger uit iedere bailliage, zijnde de bailli of een door deze aangewezen bailliage-bestuurslid. Het hoofdbestuur kan hieraan toevoegen leden met de titel van Chambellan, Grand Maître, Maître de Cérémonie, Maître du Logis en Maître Bouteiller, mits deze functies zijn verleend aan leden, die nog niet op andere titel deel uitmaken van het bestuur.
De omschrijving van deze functies is geregeld in het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs. De leden van het dagelijks bestuur worden gekozen op een algemene ledenvergadering uit en door de leden, met dien verstande, dat de voorzitter als zodanig wordt gekozen en dat de overige functies in het dagelijks bestuur door de leden daarvan onderling worden verdeeld.

Zij kunnen tevens worden ontslagen door de algemene ledenvergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van deze statuten. Het dagelijks bestuur is bevoegd de overige bestuursleden te ontslaan, met uitzondering van de vertegenwoordigers van de bailliage, welke qualitate qua deel uitmaken van het bestuur. De leden van het dagelijks bestuur treden om de vijf jaren af maar zijn terstond herkiesbaar. De leden die de leeftijd van zeventig jaren bereikt hebben kunnen niet kandidaat gesteld worden voor een bestuursfunctie en zijn niet meer herkiesbaar. Het bestuurslidmaatschap eindigt automatisch en met onmiddellijke ingang voor een bestuurslid, dat de leeftijd van vijfenzeventig jaren heeft bereikt.

Artikel 10

1 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, tezamen met de algemeen secretaris of bij zijn ontstentenis tezamen met een van de overige leden van het dagelijks bestuur. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de vice-voorzitter of bij ontstentenis van deze door een plaatsvervangend voorzitter tezamen met de algemeen secretaris c.q een van de overige leden van het dagelijks bestuur.

2 Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwarenvan registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, mits de algemene ledenvergadering haar goedkeuring daaraan heeft verleend.

3 Het bestuur verleent aan de algemeen penningmeester, al dan niet tezamen met medebestuursleden, machtiging om over de gelden van de vereniging te beschikken binnen daarbij door het bestuur te stellen grenzen.

Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
a. het verhuren, huren en/of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en/of geven van onroerende goederen,
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend,
c. het aangaan van dadingen.

Van de genootschapvergaderingen

Artikel 11

Het bestuur der vereniging is verplicht eenmaal per jaar vóór één juni een algemene ledenver¬gadering bijeen te roepen en voorts een buitengewone ledenvergadering telkens wanneer het zulks wenselijk acht. De algemene ledenvergadering en buitengewone ledenvergadering worden gevormd door het bestuur samen met de leden van de vereniging. Een buitengewone ledenvergadering wordt eveneens gehouden als tenminste één/tiende der stemgerechtigde leden dit schriftelijk aan het bestuur verzoekt met opgaaf van redenen en van de onderwerpen welke men op de vergadering wenst te behandelen, in welk geval de vergadering gehouden moet worden binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, bij gebreke waarvan de hiervóór bedoelde leden zelf bevoegd zijn de verzochte vergadering te beleggen.

Artikel 12

Bij stemming ter algemene ledenvergadering over zaken is de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen voldoende. Bij stemming over personen is een twee/derde meerder¬heid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist, tenzij artikel 6 van deze statuten van toepassing is.

Van de geldmiddelen

Artikel 13

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van leden, erfstellingen, legaten, schenkingen en toevallige baten. De boeken van de vereniging worden jaarlijks op éénender¬tig december afgesloten. Daaruit wordt vóór één juni daaropvolgend door het bestuur een rekening en verantwoording opgemaakt. Vaststelling zonder voorbehoud van deze rekening en verantwoording door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen in het afgelopen jaar volgens de boeken verricht.

Van de bailliages

Artikel 14

1 Tien of meer leden die binnen een bepaald geografisch gebied wonen kunnen aan het bestuur het verzoek richten tot het vormen van een bailliage. De vorming en de gebiedsbepaling worden vastgesteld door het bestuur. De eventuele reglementen van een bailliage vereisen de goedkeuring van het bestuur, dat van zijn beslissing binnen twee maanden na indiening van die reglementen aan de betrokken bailliage kennis geeft De reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten of het huishoudelijk reglement der vereniging en moeten tenminste de bepalingen bevatten die door het huishoudelijk reglement zijn voorgeschreven. Het bestuur heeft het recht met opgave van redenen de vorming van een bailliage te weigeren.

2 Alle binnen het gebied van een bailliage wonende leden worden als regel geacht tot die bailliage te behoren. Leden die niet binnen het gebied van een bailliage wonen kunnen aan het bestuur opgeven tot welke bailliage zij willen behoren. Niet binnen het gebied van een bailliage wonende leden, die een dergelijke opgave niet hebben verstrekt, worden door het dagelijks bestuur toegewezen aan de meest gerede bailliage.

Van het huishoudelijk reglement

Artikel 15

Een door de algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere regels omtrent het lidmaatschap, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur en van de bailliage besturen, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en verder alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst of noodzakelijk voorkomt.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten. Wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Van de statutenwijziging

Artikel 16

Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene leden¬vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergade¬ring waar tenminste twee/derde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegen¬woordigde leden tot wijziging van de statuten worden besloten op een volgende, minstens acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden algemene ledenvergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 17

Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing, indien ter algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 18

De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 19

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Van de ontbinding en vereffening

Artikel 20

De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegen¬woordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden algemene ledenvergadering, met een meerder¬heid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping tot de in dit artikel bedoelde algemene ledenvergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige algemene ledenvergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor, door de algemene ledenvergadering te bepalen, zodanige doelein¬den als het meest met het doel der vereniging overeenstemmend. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan zolang en voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereni¬ging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Slotbepaling

Artikel 21

In alle gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte in minuut opgemaakt en verleden te Roermond d.d. 4 juni 1998.

Scroll naar boven